Strona gwna
SZUKAJ 
Instrukcja PSSE Redakcja
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej Menu przedmiotowe Organy spółki i ich kompetencje Zarząd   Dziś jest 29.05.2020

Data ostatniej aktualizacji 12.07.2013
Liczba odwiedzin 514421
  Zarząd

W dniu 7 czerwca 2013 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego przedstawiciel Ministra Gospodarki (zgodnie z § 19 ust. 1 Umowy Spółki) przedstawił Wspólnikom oświadczenie Ministra Gospodarki w sprawie powołania z dniem 7 czerwca 2013 r. na nową wspólną kadencję dwóch członków Zarządu:
 - Panią Teresę Kamińską  na funkcję Prezes Zarządu,
 - Pana Józefa Adama Bela na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

***

W dniu 11 czerwca 2010 r. odbyło sie Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, podczas którego Wspólnicy podjęli uchwałę w sprawie dwuosobowego składu Zarządu i na podstawie oświadczenia MInistra Gospodarki powołali:

1/ Panią Teresę Kamińską na funkcję Prezesa Zarządu
2/ Pana Józefa Adama Bela na funkcję Wiceprezesa Zarządu

 

***

 

W dniu 24 kwietnia 2007 r. odbyła się druga część posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, podczas którego Wspólnicy ustalili dwuosobowy skład Zarządu nowej kadencji i na podstawie oświadczenia Ministra Gospodarki do składu Zarządu nowej kadencji powołani zostali:

1) Pani Teresa Kamińska na funkcję Prezesa Zarządu,
2) Pan Józef Adam Bela na funkcję Członka Zarządu.

                               Kompetencje Zarządu

1.    Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje bieżącą działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz - w sądzie i poza sądem.
2.    Zarząd realizuje plan rozwoju strefy określony rozporządzeniem ministra właściwego ds. gospodarki.
3.    Zarząd sporządza Regulamin oraz Plan rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
4.    Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.
5.    Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. Zezwolenia takiego udziela Rada Nadzorcza.
6.    Zarząd składa się z od jednego do trzech członków. Skład Zarządu (ilość członków Zarządu) ustala Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.
7.    Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa dwa lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
8.    Większość członków Zarządu w składzie Zarzadu, wyznacza Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
9.    W przypadku Zarzadu wieloosobowego, Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez radę Nadzorczą, w którym to regulaminie określone są rodzaje spraw wymagających uchwał Zarządu oraz kompetencje  członków Zarządu.
10.   W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy czym głos Prezesa jest decydujący, w przypadku niemożności ustalenia tejże większości.Autor dokumentu: Iwona Paliszewska


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarząd”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Różycka10.06.2013, 13:57 CESTWprowadzono informacje dot. składu Zarządu Pomorskiej SSE sp. z o.o.
Iwona Paliszewska22.06.2010, 09:18 CESTzmodyfikowano zapis
Iwona Paliszewska22.06.2010, 09:12 CESTwprowadzono poprawki do zapisu o informacji dot. Zarządu PSSE sp. z o.o.
Iwona Paliszewska22.06.2010, 09:07 CESTWprowadzono informacje dot. zmian w Zarządzie Pomorskiej SSE sp. z o.o.
Iwona Paliszewska15.10.2009, 09:09 CESTuaktualniono zapis na stronie

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wszelkie prawa zastrzeone.