Strona gwna
SZUKAJ 
Instrukcja PSSE Redakcja
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej Menu przedmiotowe Organy spółki i ich kompetencje Zgromadzenie Wspólników   Dziś jest 30.05.2020

Data ostatniej aktualizacji 12.07.2013
Liczba odwiedzin 514474
  Zgromadzenie Wspólników

Wspólnicy:

 1. Skarb Państwa
 2. Województwo Pomorskie
 3. Gmina Miasta Gdańsk
 4. Gmina Miasta Tczew
 5. Województwo Kujawsko-Pomorskie
 6. Gmina Miasta Kwidzyn
 7. Gmina Miasta Malbork
 8. Gmina Chojnice
 9. Gmina Człuchów
 10. Gmina Miasto-Gmina Sztum
 11. Gmina Miasta Stargard Szczeciński

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki
 2. podejmowanie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
 3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 4. zmiana umowy Spółki,
 5. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 6. tworzenie i likwidacja kapitałów i funduszy celowych,
 7. połączenie, przekształcenie, rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
 8. powołanie i odwołanie członków Zarzadu i Rady nadzorczej z uwzględnieniem art. 6 i 7 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
 9. ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
 10. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 11. uchwalenie zaopiniowanego przez Radę nadzorczą regulaminu Strefy, który następnie wymaga zatwierdzenia przez Ministra Gospodarki, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
 12. wyrażenie zgody na emisję obligacji,
 13. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 14. wyrażenie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości; uchwała Zgromadzenia Wspólników może upowaznić Radę Nadzorczą do udzielenia zgody na zbycie nieruchomości oraz na istotne elementy takiej czynności,
 15. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 16. określenie sposobu głosowania reprezentantów Spółki dysponujacych udziałami na Zgromadzeniu Wspólników lub akcjami na Zgromadzeniu Akcjonariuszy poszczególnych spółek, w których Spółka posiada ponad 50% udziałów lub akcji w następujących sprawach:
  a/ zmiany statutu lub umowy Spółki
  b/ podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego lub zakładowego,
  c/ połączenia z inną spółką lub przekształcenia Spółki,
  d/ zbycia akcji lub udziałów Spółki,
  e/ zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości,
 17. wyrażenie zgody na zbycie akcji lub udziałów Spółki w spółkach prawa handlowego z wyjątkiem akcji i udziałów, które Spółka posiada w ilościach stanowiących łacznie mniej niż 5% udziału w kapitale poszczególnych spółek,
 18. wyrażenie zgody na nabywanie akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego.

 Autor dokumentu: Iwona Paliszewska


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zgromadzenie Wspólników”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Iwona Paliszewska05.04.2011, 11:54 CESTpoprawiono błedny wpis
Iwona Paliszewska05.05.2010, 09:56 CESTuaktualniono liste wspólników
Iwona Paliszewska23.10.2009, 14:07 CESTNaniesiono zmiany na listę wspólników
Iwona Paliszewska23.01.2008, 13:52 CET
Iwona Paliszewska06.03.2007, 10:57 CETukatualnienie listy wspólników

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wszelkie prawa zastrzeone.