Strona gwna
SZUKAJ 
Instrukcja PSSE Redakcja
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej Menu przedmiotowe Procedury Uzyskiwanie zezwolenia na działalność w PSSE   Dziś jest 30.05.2020

Data ostatniej aktualizacji 12.07.2013
Liczba odwiedzin 514476
  Uzyskiwanie zezwolenia na działalność w PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. przeprowadza przetargi lub rokowania zmierzające do ustalenia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy. Są one podejmowane na podstawie publicznego zaproszenia.
Celem przetargu lub rokowań jest ustalenie przedsiębiorców, których planowane przedsięwzięcia gospodarcze na terenie Strefy w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów jej ustanowienia. Do przeprowadzenia przetargu lub rokowań PSSE sp. z o.o. powołuje komisję przetargową/rokowań w składzie co najmniej czteroosobowym.    
1. Przetargi lub rokowania są podejmowane na podstawie publicznego zaproszenia.

     a/ w przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie i nabycie prawa
         do nieruchomości lub innych składników majątkowych położonych na
         terenie strefy, Zarządzający przeprowadza przetarg łączny

     b/ w przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie Zarządzający
         przeprowadza rokowania, w trakcie których ustala warunki prowadzenia
         działalności gospodarczej, w szczególności przedmiot działalności oraz
         minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych i minimalną liczbę nowych
         miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji tej inwestycji.

2. Zarządzający zaprasza do przetargu lub rokowań, zamieszczając ogłoszenie w
    codziennej prasie ogólokrajowej oraz na swojej stronie internetowej.


3. Zaproszenie do przetargu lub rokowań zawiera m.in:

 •     nazwę i siedzibę Zarządzającego oraz nazwę strefy,
 •     określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków przetargu 
      lub rokowań oraz
 •     cenę specyfikacji, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne,
 •     miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

4. Specyfikacja, o której mowa wyżej, zawiera m. in.:

 •     tekst regulaminu strefy,
 •     informacje o kryteriach oceny przedsięwzięć gospodarczych, planowanych 
      na terenie strefy przez przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie  
      zezwoleń,
 •     szczegółowy opis nieruchomości lub innych składników majątkowych 
      będących przedmiotem przetargu,
 •     określenie położonego na terenie strefy mienia, które ma być  
      wykorzystane  do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie   
      strefy,
 •     opis sposobu przygotowania ofert, obejmujący w szczególności informację 
      o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci, w tym dokumentach 
      dotyczących ich formy prawnej oraz kondycji finansowej, istotne 
      postanowienia umowy lub umów, które mają być zawarte z Zarządzającym,
      lub ogólne warunki albo wzór umowy, jeżeli Zarządzający wymaga  
      od oferenta, żeby zawarł z nim umowę na takich warunkach,
 •     opis sposobu udzielania przez Zarządzającego wyjaśnień dotyczących
      informacji zawartych w specyfikacji,
 •     informację co do sposobu nabycia praw do nieruchomości lub innych 
      składników majątkowych będących przedmiotem przetargu i wysokości 
      oferowanej opłaty z tego tytułu,
 •     termin, do którego oferent będzie związany ofertą, 
 •     wymagania dotyczące wadium, jeżeli przewiduje się jego złożenie.

5. Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

 •      nazwę i siedzibę oferenta, imię, nazwisko i adres, jeżeli oferentem jest 
       osoba fizyczna,

 •      wielkość, przedmiot i charakter ekonomiczny planowanych przez oferenta
       przedsięwzięć gospodarczych na terenie strefy i warunków ich realizacji 
       (biznesplan, studium wykonalności), 
         
 •      nazwę i siedzibę podmiotu występującego w imieniu oferenta, jeśli 
       zachodzi taka sytuacja, 
         
 •      ewentualną wysokość opłaty oferowanej z tytułu nabycia praw do 
       nieruchomości lub innych składników majątkowych będących
       przedmiotem przetargu.
          

6. Termin składania ofert, wyznaczony przez Zarządzającego, nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia ogłoszenia o zaproszeniu do przetargu lub rokowań.

Ofertę odrzuca się, jeżeli nie odpowiada ona wymogom określonym wyżej lub nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254 poz. 2545). Zarządzający niezwłocznie zawiadamia oferenta o odrzuceniu oferty.

7.  Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zarządzający:

    a/ zamieszcza na stronie internetowej strefy informację o wyborze oferty,
    b/ powiadamia pisemnie wyłonionego w drodze postępowania oferenta o
        warunkach realizacji ustaleń przetargu lub rokowań.

8. Zarządzający może unieważnić przetarg lub odstąpić od rokowań w przypadku gdy:
   
    a/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
        postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
        wcześniej przewidzieć
    b/  postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia
        lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości.

O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadamia pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

9. Zarządzający rekomenduje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, o ile minister właściwy do spraw gospodarki nie powierzy Zarządzającemu wydawania zezwoleń.

10. Ocena zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, dokonywana jest m.in. na podstawie następujących kryteriów:

 •  przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej oferenta prowadzonej 
   dotychczas oraz działalności, której prowadzenie planuje na terenie 
   strefy, 
         
 • wartości i warunków realizacji przedsięwzięć gospodarczych, w tym  
  inwestycji planowanych na terenie strefy, 
         
 • udziału w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej w strefie, 
         
 • udziału w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, 
  z przedsiębiorcami działającymi na terenie strefy i w jej otoczeniu, 
         
 • zgodności przedsięwzięć gospodarczych planowanych na terenie
  strefy z celami rozwoju strefy oraz przedsięwzięciami gospodarczymi  
  realizowanymi lub planowanymi na terenie strefy przez innych
  przedsiębiorców, 
         
 • stopnia zagrożenia dla środowiska oraz planowanych przedsięwzięć w  
  zakresie jego ochrony, stopnia innowacyjności technologii przedsięwzięć 
  i  działalności planowanej na terenie strefy.
   


Autor dokumentu: Iwona Paliszewska


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uzyskiwanie zezwolenia na działalność w PSSE”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Iwona Paliszewska19.11.2007, 11:12 CETaktualizacja zapisów
Iwona Paliszewska03.04.2007, 09:56 CEST
Iwona Paliszewska19.04.2006, 12:36 CEST
Iwona Paliszewska19.04.2006, 12:35 CEST
Iwona Paliszewska19.04.2006, 12:34 CEST

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wszelkie prawa zastrzeone.